Opšti uslovi

OPŠTI USLOVI PRODAJE KOMPANIJE IVKOVIĆ DOO
na online prodavnici www.ivko.com, rs.ivko.com
 

Primenljivost

Ovi Opšti uslovi prodaje se odnose na prodaju proizvoda pod robnom markom Ivko, Ivko Woman, naručenih kroz online platforme www.ivko.com, www.rs.ivko.com . Ovi uslovi kupovine regulišu odnos između kompanije Ivković d.o.o. (u daljem tekstu Kompanija), koja je vlasnik online prodavnice na platformi www.ivko.com i www.rs.ivko.com i krajnjeg kupca (u daljem tekstu Kupac).

Sve podatke o Kompaniji Ivković d.o.o. možete pronaći u sekciji Imprint.

Kupac u trenutku poručivanja mora imati najmanje 18 godina.

 

Kupoprodajni ugovor

Kupac naručuje proizvode na osnovu fotografija i informacija o proizvodima, koje su objavljene na sajtu www.ivko.com, www.rs.ivko.com

Slanjem porudžbine Kompaniji, Kupac se obavezuje da sa Kompanijom zaključi Kupoprodajni ugovor o kupovini naručenih proizvoda.

Po prijemu porudžbine, Kompanija će u najkraćem mogućem roku, elektronskom poštom, Kupcu poslati konfirmaciju o prijemu porudžbine. Ova konfirmacija ne obavezuje Kompaniju da prihvati porudžbinu. Konfirmacija je informacija Kupcu da je Kompanija primila porudžbinu.

Kompanija zadržava diskreciono pravo da prihvati ili odbije porudžbinu.

Ukoliko nije u stanju da prihvati porudžbinu, Kompanija će o tome odmah obavestiti kupca.

Kompanija prihvata porudžbinu i smatra kupoprodajni ugovor zaključenim u roku od tri dana od slanja konfirmacije o prijemu porudžbine, ili momentom isporuke proizvoda Kupcu.

Proces naručivanja proizvoda je detaljno opisan u Annex-u 1 – Naručivanje proizvoda.

 
 

Pravo na odustanak od Kupoprodajnog ugovora

Kupac ima zakonsko pravo da odustane od Kupoprodajnog ugovora, ne navodeći razlog, u roku od 14 dana od trenutka kada je Kupac, ili ovlašćeni predstavnik Kupca došao u posed proizvoda. Služba za dostavu proizvoda se ne smatra predstavnikom Kupca.

Da bi ostvario pravo na odustanak od Kupoprodajnog ugovora, Kupac je obavezan da u roku od 14 dana od trenutka prijema u posed robe pošalje Kompaniji zahtev za odustanak od Kupoprodajnog Ugovora.

Zahtev za Odustanak od Kupoprodajnog ugovora se može poslati elektronski, sledeći link koji Kupac dobije u e-pošti kojom je obavešten da je izvršio uspešnu kupovinu. Link se takođe nalazi i u porukama koje Kupac dobije kada je roba otpremljena, odnosno isporučena. Ukoliko Kupac zahtev podnese elektronski, nema potrebe da ga dodatno podnosi pismeno.

Zahtev može biti poslat i poštom, faksom, e-mail-om na:

Ivković d.o.o.
8. marta 23,
11307 Boleč, Beograd
Tel: 011 7156613
Fax: 011 8062680
E-mail: service@ivko.com

Zahtev je potrebno poslati u sledećem obliku :

Ja, ime prezime, ovim putem zahtevam da odustanem od Ugovora o kupovini sledećih proizvoda:

upisati proizvode

Poručenih dana datum narudžbine, isporučenih dana datum isporuke

Ime i prezime:
Adresa:
Broj tekućeg računa: (samo u slučaju da je roba plaćena pouzećem)
Potpis (samo u slučaju da se Zahtev šalje poštom):

Formular za raskid kupoprodajnog ugovora u pdf formatu možete download-ovati ovde.

Nakon što Kompanija dobije zahtev za odustanak od kupoprodajnog ugovora, Kompanija će odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema zahteva, Kupcu vratiti sav novac, uključujući i naplaćene troškove transporta (osim ukoliko troškovi transporta, zbog posebnog zahteva Kupca, premašuju vrednost najpovoljnijeg načina transporta koji je Kompanija ponudila).

Za povrat novca, osim ako se sa Kupcem ne dogovori drugačije, Kompanija će koristiti identičan način plaćanja koje je Kupac izabrao prilikom naručivanja proizvoda.

U slučaju da je naplata proizvoda izvršena pouzećem, povrat novca će se izvršiti na bankovni račun klijenta, koji klijent mora da dostavi kompaniji. . Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko su dostavljeni podaci o bankovnom računu pogrešni, nepotpuni ili bankovni račun pripada nekoj drugoj osobi.

Sve troškove povrata novca će snositi Kompanija i Kupac će biti obeštećen u potpunosti.

Kompanija zadržava pravo da ne izvrši povrat novca do trenutka povrata robe od strane Kupca ili validne potvrde da je Kupac poslao robu Kompaniji, koji god od ova dva događaja nastupi ranije.

Kupac se obavezuje da odmah, a ne kasnije od 14 dana od trenutka slanja zahteva o odustanku od ugovora Kompaniji, pošalje ili lično preda proizvode na adresu Kompanije

Ivković d.o.o.
Vojvode Mišića 2 
18420 Blace
Srbija

Kompanija će, kad god je moguće, organizovati preuzimanje proizvoda kod kupca, koristeći usluge Bexexpress kurirske službe.

Kupac naručene proizvode vraća po proceduri koja je opisana u Annex III ovog dokumenta.

Kupac ne snosi nikakve troškove povrata robe.

Kupac je dužan da snosi troškove eventualnog umanjenja vrednosti proizvoda, koji nastanu zbog neadekvatnog rukovanja robom od strane Kupca.

Pravo na odustanak od Ugovora Kupac ne može ostvariti ukoliko je proizvod proizveden po posebnim zahtevima kupca, ili ako se zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga proizvod ne može prodati drugom Kupcu, u kom će slučaju proizvod imati posebnu nalepnicu koja ne sme biti oštećena.

 
 

Isporuka robe

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, Kompanija će porudžbinu isporučiti na adresu Kupca pod uslovima i troškovima definisanim u Annexu II – Politika naplate troškova transporta i povrata robe Kupcu..

Troškove osiguranja u transportu snosi Kompanija.

Vreme isporuke traje 3-7 dana od slanja konfirmacije, u skladu sa politikom isporuke.

 
 

Povrat robe i refundacija

Bez obzira na zakonsko pravo na odustanak od Kupoprodajnog ugovora, koji je opisan u članu Pravo na odustanak od Kupoprodajnog ugovora, a koji rezultira povratom robe, Kompanija daje pravo kupcu da vrati poručenu robu u roku dužem od 14 dana od trenutka kada je Kupac, ili ovlašćeni predstavnik Kupca došao u posed proizvoda (Služba za dostavu proizvoda se ne smatra predstavnikom Kupca), ukoliko se steknu sledeći uslovi:

(1) Proizvod ima grešku (180 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(2) Kvalitet proizvoda nije kao što sam očekivala/o (30 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(3) Veličina nije odgovarajuća (21 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(4) Proizvod izgleda drugačije od fotografije na onlajn prodavnici (21 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(5) Naručila/o sam više istih proizvoda zbog veličine (14 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(6) Naručila/o sam više različitih modela zbog izbora (14 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(7) Drugi razlog (21 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)

Kupac je dužan da u najkraćem mogućem roku, elektronski , poštom, e-poštom, faksom ili telefonom obavesti Kompaniju o svojoj želji da vrati naručene proizvode.

Zahtev za Povrat se može poslati elektronski, sledeći link koji Kupac dobije u e-pošti kojom je obavešten da je izvršio uspešnu kupovinu. Link se takođe nalazi i u porukama koje Kupac dobije kada je roba otpremljena, odnosno isporučena. Ukoliko Kupac zahtev podnese elektronski, nema potrebe da ga dodatno podnosi pismeno.

Formular za povrat u pdf formatu možete download-ovati ovde.

Zahtev može biti poslat poštom, faksom ili e-mail-om na:

Ivković d.o.o.
8. marta 23
11307 Boleč, Beograd
Srbija
E-mail: service@ivko.com

Zahtev je potrebno poslati u sledećem obliku:

Ja, ime prezime, želim da vratim sledeće proizvode:
upisati proizvode
Poručenih dana datum narudžbine , isporučenih dana datum isporuke

Razlog povrata:

(1) Proizvod ima grešku (180 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(2) Kvalitet proizvoda nije kao što sam očekivala/o (30 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(3) Veličina nije odgovarajuća (21 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(4) Proizvod izgleda drugačije od fotografije na onlajn prodavnici (21 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(5) Naručila/o sam više istih proizvoda zbog veličine (14 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(6) Naručila/o sam više različitih modela zbog izbora (14 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(7) Drugi razlog (21 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)

Ime i prezime:
Adresa:
Broj tekućeg računa: (samo u slučaju da je roba plaćena pouzećem)
Potpis (samo u slučaju da se Zahtev šalje poštom):

Kupac naručene proizvode vraća po proceduri koja je opisana u Annex III ovog dokumenta.

Nakon što Kompanija dobije obaveštenje od Kupca da želi da vrati naručene proizvode, Kompanija će odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema obaveštenja, Kupcu vratiti sav novac, uključujući i naplaćene troškove transporta (osim ukoliko troškovi transporta, zbog posebnog zahteva Kupca, premašuju vrednost najpovoljnijeg načina transporta koji je Kompanija ponudila).

Za povrat novca, osim ako se sa Kupcem ne dogovori drugačije, Kompanija će koristiti identičan način plaćanja koje je Kupac izabrao prilikom naručivanja proizvoda.

U slučaju da je naplata proizvoda izvršena pouzećem, povrat novca će se izvršiti na bankovni račun klijenta, koji klijent mora da dostavi kompaniji u Zahtevu za odustanak od kupoprodajnog ugovora ili Zahtevu za povrat proizvoda. Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko su dostavljeni podaci o bankovnom računu pogrešni, nepotpuni ili bankovni račun pripada nekoj drugoj osobi.

Sve troškove povrata novca će snositi Kompanija i Kupac će biti obeštećen u potpunosti. Kompanija zadržava pravo da ne izvrši povrat novca do trenutka povrata robe od strane Kupca ili validne potvrde da je Kupac poslao robu Kompaniji, koji god od ova dva događaja nastupi ranije.

Kupac se obavezuje da odmah, a ne kasnije od 14 dana od trenutka slanja obaveštenja o odustanku od kupoprodajnog ugovora Kompaniji, pošalje ili lično preda proizvode na adresu Kompanije:

Ivković d.o.o.
Vojvode Mišića 2 
18420 Blace 
Srbija

Kupac ne snosi nikakve troškove povrata robe.

Kupac je dužan da snosi troškove eventualnog umanjenja vrednosti proizvoda, koji nastanu zbog neadekvatnog rukovanja robom od strane Kupca.

Kupac ne može vratiti naručene proizvode ukoliko je proizvod proizveden po posebnim zahtevima kupca, ili ako se zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga proizvod ne može prodati drugom Kupcu, u kom će slučaju proizvod imati posebnu nalepnicu koja ne sme biti oštećena.

 

Oslobađanje od odgovornosti

Kompanija se trudi da prikaže proizvode na najbolji mogući način koji će omogućiti Kupcu da napravi ispravan izbor. Takođe, Kompanija se trudi da su sve informacije o proizvodima tačne i da na najbolji način opisuju proizvod. Kompanija se ne može smatrati odgovornom ukoliko se fotografije, oblici ili boje ne reprodukuju na ekranima elektronskih uređaja Kupaca istovetno kao u prirodi. Takođe Kompanija se ne može smatrati odgovornom ukoliko po shvatanju kupca, informacije o proizvodima ne opisuju proizvod na adekvatan način.

 
 

Annex I – Naručivanje proizvoda

Postoje dva načina na koji Kupac može napraviti narudžbinu: kao Registrovani Kupac ili kao Gost.

Više informacija o procesu prijavljivanja u bazu Registrovanih Kupaca i pogodnostima koje se na taj način ostvaruju pogledajte ovde.

Kao Registrovani Kupac, Kupac može proces naručivanja obaviti na dva načina : Registrovanjem pre ili tokom odabira proizvoda, klikom na "Ulogujte se" polje u gornjem desnom uglu.

Kupac bira model, boju i veličinu proizvoda. Klikom na dugme "dodaj u korpu" Kupac dodaje proizvod u virtuelnu korpu – listu proizvoda koju želi da naruči. Artikal se zadržava 30 minuta u korpi od momenta dodavanja, nakon čega se korpa prazni ukoliko nije došlo do formiranja uspešne porudžbine ili uspešno obavljenog plaćanja.

Kupac može da doda više proizvoda u korpu.

Nakon što je izabrao proizvode koje želi da naruči, Kupac klikom na dugme "nastavi ka stranici za plaćanje " dolazi na stranicu gde popunjava detalje vezane za isporuku – kontakt informacije, adresu slanja i način plaćanja.

Naručivanje kao Registrovani Kupac (Kako se registrovati u bazu Registrovanih Kupaca pogledajte ovde) (Za način naručivanja kao "Gost" kliknite ovde).

Klikom na "Ulogujte se" polje u gornjem desnom uglu dolazite do menija gde unosite sledeće podatke: U polje "e-mail adresa" potrebno je uneti e-mail adresu pod kojom se Kupac registrovao u bazu Registrovanih Kupaca. U polje "unesite lozinku" potrebno je uneti jedinstvenu šifru koju je Kupac kreirao prilikom registracije u bazu Registrovanih Kupaca.

Ukoliko je Kupac zaboravio jedinstvenu šifru, ili mu ona trenutno nije dostupna, kupovinu može nastaviti kao Gost, ili klikom na polje "Zaboravljena lozinka". Klikom na polje "Zaboravljena lozinka" pokreće se procedura kojom će Kupcu, na njegove e-mail adresu biti poslato uputstvo o zameni lozinke.

Ukoliko je logovanje Registrovanog Kupca uspešno, vaše korisničko ime će se pojaviti u gornjem desnom uglu stranice. Klikom na padajući meni pored korisničkog imena pristupate mogućnosti pregleda i uređenja svog naloga ili odjave. Na stranici za unos i uređivanje podataka mogu se pogledati i urediti: adresa za slanje računa, adresa za isporuku (moguće je podesiti više različitih adresa za slanje računa i isporuke). Dostupan je pregled već poručenih proizvoda, takođe je moguće podesiti izbor prijema obaveštenja, pregled porudžbina, lista želja, informacije o dobijanju obaveštenja. U ovom meniju moguće je i promeniti lozinku.

 

Naručivanje kao Gost

Ukoliko Kupac želi da nastavi kao "Gost" mora da u odgovarajuće polje upiše e-mail adresu koja će biti primarno sredstvo komunikacije između Kompanije i Kupca. Kupac zatim treba da u odgovarajuća polja upiše podatke o adresi na koju treba da glasi račun, i ukoliko je adresa isporuke drugačija od adrese računa, da popuni podatke o adresi isporuke. Ukoliko je adresa isporuke mesto privremenog boravka Kupca ( hotel, kod neke treće osobe ) ili radno mesto Kupca, potrebno je u polje "Dodatni podaci o adresi" navesti i ime hotela, domaćina ili kompanije na koju se porudžbina isporučuje. Kupac može, ali ne mora da popuni podatke o kontakt telefonu, ali u tom slučaju postoji mogućnost da proces isporuke bude usporen ukoliko dostavna služba ima probleme da isporuči porudžbinu.

Na "Stranici za unos podataka o adresi računa i isporuke" Kupac ima mogućnost da još jednom proveri da li roba koja se nalazi u Korpi odgovara njegovim željama, da potpuno isprazni korpu, vrati se na katalog proizvoda, poveća ili smanji broj naručenih proizvoda, i proveri ukupnu vrednost proizvoda u korpi.

Sve cene proizvoda su izražene sa porezom na dodatnu vrednost, u iznosu od 20%. Troškovi slanja i povrata robe su izraženi kao posebna stavka u Korpi. Troškovi transporta i povrata robe su obračunati u skladu sa Politikom naplate troškova transporta i povrata proizvoda koju možete pogledati ovde.

 
 

Prijavljivanje u bazu Registrovanih Kupaca

Prijavljivanjem u bazu Registrovanih Kupaca, Kupac ostvaruje niz pogodnosti:

Prijavljivanjem u bazu Registrovanih Kupaca, Kupac se slaže da Kompanija zadrži određenu količinu neophodnih informacija do trenutka kada Kupac odluči da se njegovi podaci uklone iz baze registrovanih Kupaca. Kupac može sam da reguliše da li će, ili u kojem obimu, Kompanija iskoristiti ostavljene podatke u svrhu promocije proizvoda ili obaveštenja o popustima, akcijama ili drugim pogodnostima ili najavama.

Kompanija se prema ličnim podacima svakog Kupca odnosi u skladu sa Politikom privatnosti i zaštiti podataka koje se može pogledati ovde.

Prijavljivanje u bazu Registrovanih Kupaca se može izvršiti na više načina:

Da bi se registrovao u bazu Registrovanih Kupaca, Kupac mora da ostavi sledeće podatke:

 
 

Uslovi plaćanja

Na Stranici za plaćanje klijent ima mogućnost da izabere način na koji želi da plati porudžbinu.

Kompanija za proces plaćanja nudi sledeće mogućnosti:

Visa, Master Card

Plaćanje pouzećem (plaćanje se vrši kuriru dostavne službe, u trenutku primopredaje proizvoda, isključivo u gotovini)

Kompanija za usluge plaćanja koristi servisne kompanije koje su specijalizovane za svaki pojedini modalitet plaćanja. Kompanija ne dolazi u posed, niti čuva podatke o vrsti i broju kreditne karticama, niti bilo koje druge podatke o bonitetu, kreditnom limitu, bankarskom računu ili bilo kom drugom podatku tog tipa. Podaci koji se unose prilikom kupovine se čuvaju i obrađuju kod kompanije koje pružaju usluge naplate. Više o zaštiti podataka, pružaocima usluga naplate i mogućnostima upravljanja ličnim podacima koje se predaju pružaocima usluga naplate možete pronaći u sekciji Politika privatnosti i zaštite ličnih podataka.

 
 

Annex II - Politika naplate troškova transporta i povrata proizvoda

Isporuke robe sa platforme www.ivko.com su moguće samo na teritoriji Republike Srbije. Za isporuke robe Kompanija ekskluzivno koristi usluge firme Bexexpress d.o.o. Troškovi slanja robe i troškovi povrata robe za sve narudžbine iznad vrednosti od 2500,00 RSD snosi Kompanija. Ukoliko je vrednost narudžbine ispod 2500,00 RSD, Kompanija će obračunati sledeće troškove:

Masa pošiljke Vrednost Ukupno
Do 2kg 250,00 RSD+PDV 300,00 RSD
Od 2kg-5kg 400,00 RSD+PDV 480,00 RSD

 

 
 

Annex III – Procedura povrata proizvoda

Kupac je dužan da u najkraćem mogućem roku, elektronski , poštom, e-poštom, faksom ili telefonom obavesti Kompaniju o svojoj želji da vrati naručene proizvode.

Zahtev za Povrat se može poslati elektronski, sledeći link koji Kupac dobije u e-pošti kojom je obavešten da je izvršio uspešnu kupovinu. Link se takođe nalazi i u porukama koje Kupac dobije kada je roba otpremljena, odnosno isporučena. Ukoliko Kupac zahtev podnese elektronski, nema potrebe da ga dodatno podnosi pismeno.

Formular za povrat u pdf formatu možete download-ovati ovde

Zahtev može biti poslat poštom, faksom ili e-mail-om na:

Ivković d.o.o.
8. marta 23
11307 Boleč, Beograd
Srbija
E-mail: service@ivko.com

Zahtev je potrebno poslati u sledećem obliku:

Ja, ime prezime želim da vratim sledeće proizvode:
upisati proizvode
Poručenih dana datum narudžbine , isporučenih dana datum isporuke

Razlog povrata:

(1) Proizvod ima grešku (180 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(2) Kvalitet proizvoda nije kao što sam očekivala/o (30 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(3) Veličina nije odgovarajuća (21 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(4) Proizvod izgleda drugačije od fotografije na onlajn prodavnici (21 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(5) Naručila/o sam više istih proizvoda zbog veličine (14 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(6) Naručila/o sam više različitih modela zbog izbora (14 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)
(7) Drugi razlog (21 dana od dana preuzimanja u posed proizvoda)

Ime i prezime:
Adresa:
Broj tekućeg računa: (samo u slučaju da je roba plaćena pouzećem)
Potpis (samo u slučaju da se Zahtev šalje poštom):

Kupac se obavezuje da odmah, a ne kasnije od 14 dana od trenutka slanja Zahteva za povrat robe Kompaniji, pošalje ili lično preda proizvode na adresu Kompanije:

Ivković d.o.o.
Vojvode Mišića 2 
18420 Blace
Srbija

Nakon što Kompanija dobije informaciju da Kupac želi da vrati naručene proizvode, operater iz korisničkog centra će kontaktirati kupca da organizuje preuzimanje proizvoda. Preuzimanje proizvoda će obaviti kompanija Bexexpress d.o.o.

Kupac u radnim danom u periodu od 09:00-17:00 može kontaktirati korisničku podršku na telefon 0117156513 ili na e-mail service@ivko.com da bi dobio dodatne informacije oko povrata robe.

Kupac je dužan da snosi troškove eventualnog umanjenja vrednosti proizvoda, koji nastanu zbog neadekvatnog rukovanja robom od strane Kupca.

Kupac ne može vratiti naručene proizvode ukoliko je proizvod proizveden po posebnim zahtevima kupca, ili ako se zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga proizvod ne može prodati drugom Kupcu, u kom će slučaju proizvod imati posebnu nalepnicu koja ne sme biti oštećena.

Nakon što Kompanija dobije obaveštenje od Kupca da želi da vrati naručene proizvode, Kompanija će odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema obaveštenja, Kupcu vratiti sav novac, uključujući i naplaćene troškove transporta ( osim ukoliko troškovi transporta, zbog posebnog zahteva Kupca, premašuju vrednost najpovoljnijeg načina transporta koji je Kompanija ponudila).

Za povrat novca, osim ako se sa Kupcem ne dogovori drugačije, Kompanija će koristiti identičan način plaćanja koje je Kupac izabrao prilikom naručivanja proizvoda.

U slučaju da je naplata proizvoda izvršena pouzećem, povrat novca će se izvršiti na bankovni račun klijenta, koji klijent mora da dostavi kompaniji.. Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko su dostavljeni podaci o bankovnom računu pogrešni, nepotpuni ili bankovni račun pripada nekoj drugoj osobi.

Sve troškove povrata novca će snositi Kompanija i Kupac će biti obeštećen u potpunosti. Kompanija zadržava pravo da ne izvrši povrat novca do trenutka povrata robe od strane Kupca ili validne potvrde da je Kupac poslao robu Kompaniji, koji god od ova dva događaja nastupi ranije.

 
 

Korisnički servis

T: + 381 (0)11 71566 13
ponedeljak-petak 09:00-17:00
(troškovi telefonskog razgovora se plaćaju po tarifi Vašeg operatera)
E-mail: service@ivko.com

 
 

Podaci o kompaniji

 

Ivković d.o.o.
Adresa: Ul. 8. Marta 23, 11307 Boleč, Beograd, Srbija

t: +381 (0)11 71566 35
f: +381 (0)11 80634 32

E-mail: info@ivko.com

MB:20008920
PIB:103797740

Direktor: Miloš Ivković

 

 
 

Politika privatnosti

Sadržaj

Šta je sadržaj ovog dokumenta? Šta se dešava sa vašim podacima o ličnosti kada komunicirate sa ovom veb stranicom ili sa Ivković d.o.o. generalno?

Ova politika privatnosti ("Politika privatnosti") odnosi se na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti:

(I) kada komunicirate sa veb sajtom www.ivko.com ("Sajt") kojim upravlja Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Ivković d.o.o. Boleč, Osmog marta 23, Boleč, Beograd-Grocka, Srbija ("Ivković d.o.o." , "mi", "naši" ili "nas");

(II) kada kupujete proizvod ili tražite druge usluge od kompanije Ivković d.o.o., bilo onlajn na našem Sajtu ili u našim prodavaonicama, uključujući i kada kontaktirate našu korisničku službu radi pružanja usluga nakon prodaje ili određenih pitanja ili zahteva;

(III) kada komuniciramo sa vama u sklopu naših marketinških aktivnosti.

Pristupanjem i korišćenjem ovog Sajta, ili pružanjem na drugi način vaših podataka o ličnosti, na primer kada posećujete naše prodavnice, potvrđujete da ste pročitali i da razumete na koji način prikupljamo, obrađujemo, koristimo i otkrivamo vaše podatke o ličnosti onako kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Za određene aktivnosti obrade moramo dobiti vaš pristanak za prikupljanje i obradu vaših podataka o ličnosti. Kada nam je potreban vaš pristanak, tražićemo od vas da, pre nego što pošaljete podatke o ličnosti ili upotrebite relevantne odeljke Sajta, elektronskim putem potvrdite da li pristajete na aktivnost obrade, kao što je opisano u ovoj Politici privatnosti, označavanjem polja kvačicom. Vaša potvrdna akcija prilikom označavanja odgovarajućeg polja i upotreba ovog Sajta znače da se slažete sa aktivnošću obrade o kojoj se radi, onako kako je opisano u ovoj Politici privatnosti. Naša evidencija vašeg prihvatanja ove Politike privatnosti, datuma njenog prihvatanja, i svih budućih izmena ove Politike privatnosti, smatraće se jasnim i pisanim dokazom vašeg pristanka.

Takođe ćete biti obavešteni o ovoj Politici privatnosti - a kada za određenu aktivnost obrade bude potreban vaš pristanak, od vas će se tražiti da pristanete - kada se obratite našoj korisničkoj službi ili kada nam dostavite vaše podatke o ličnosti u našim prodavnicama (na primer, prilikom pretplate na naš Ivko Loyalty Club program).

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo i obrađujemo u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. aprila 2016. godine koja se primenjuje od 25. maja 2018. godine (dalje u tekstu: GDPR) i srpskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 87/2018) koji se primenjuje od 21. avgusta 2019. godine.

Ko rukovodi obradom vaših podataka o ličnosti? Ko ima odgovornost u odnosu na obradu?

U većini slučajeva rukovalac obrade vaših podataka o ličnosti je Ivković d.o.o.

Međutim, kada se nalazite u nekoj državi članici EU i kupite proizvod putem naše platforme za e-trgovinu, Ivković d.o.o. i njena povezana nemačka kompanija, Ivko Retail GmbH, Nederlinger Str. 4, 80638 München, Nemačka, postupaju kao zajednički rukovaoci u odnosu na obradu vaših podataka o ličnosti u vezi sa vašim nalogom za kupovinu.

Koji podaci o ličnosti se obrađuju?

Automatsko prikupljanje informacija na ovom sajtu

Obrada vaših podataka o ličnosti kada samo posetite i konsultujete Sajt ograničena je na takozvane podatke o kretanju kroz sajt (surfing data), odnosno na podatke čiji se prenos na Sajt podrazumeva u funkcionisanju sistema zaduženih za upravljanje sajtom i u komunikacijskim protokolima koji su svojstveni Internetu. Podaci o kretanju kroz Sajt su, na primer, IP adrese uređaja koji koristite za povezivanje sa Sajtom i drugi parametri koji se odnose na vaš uređaj i operativni sistem.

U principu, podatke za kretanje kroz Sajt, kao što su ovi gore navedeni, na primer broj poseta i vreme provedeno na Sajtu, prikupljamo i obrađujemo isključivo u statističke svrhe i u zbirnom obliku u svrhu merenja i unapređenja funkcionalnosti Sajta. Zbog prirode podataka o kretanju kroz sajt, ovi podaci mogu dovesti do identifikacije korisnika ako su povezani sa podacima koje poseduju treće strane; međutim, ne prikupljamo podatke o kretanju kroz Sajt kako bismo ih povezali sa identifikovanim korisnicima, osim u slučaju kada se navedeni podaci mogu koristiti za procenu moguće odgovornosti u slučaju krivičnog dela vezanog za informacije koje je ostvarenih protiv Sajta ili putem Sajta, u meri koja je zakonom dopuštena.

Pored toga, određene informacije se prikupljaju na ovom Sajtu pomoću kolačića i drugih tehnologija praćenja kako je opisano u našoj Politici o kolačićima. Aktivnim zatvaranjem Banera kolačića na Sajtu i podešavanjem kolačića putem naših postavki i u vašem pretraživacu, prihvatate upotrebu kolačića i sličnih tehnologija. Ako se ne slažete sa našim korišćenjem kolačića na ovaj način, trebalo bi da u skladu sa tim podesite kolačiće. Uvek ćete imati mogućnost da u svakom trenutku povučete svoj pristanak i promenite svoja podešavanja kolačića. Ako onemogućite kolačiće koje koristimo, to može uticati na vaše korisničko iskustvo dok ste na ovom Sajtu. Molimo pogledajte našu Politiku o kolačićima za više detalja.

Informacije koje nam dobrovoljno dajete:

Prikupljamo i obrađujemo:

1. podatke o ličnosti koje dajete u interakciji sa funkcijama Sajta, na primer, kada otvorite račun na našoj platformi za e-trgovinu. Ovi podaci o ličnosti mogu da uključuju sledeće:

2. podatke o ličnosti koje dajete u interakciji sa našom korisničkom službom, na primer, kada šaljete pitanje o proizvodu Ivko Woman, šaljete nam povratne informacije, kontaktirate call centar naše korisničke službe radi podrške ili tražite određenu pomoć ili uslugu od naše korisničke službe. Ovi podaci o ličnosti mogu da uključuju:

U koje se svrhe obrađuju vaši podaci o ličnosti?

Prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

1. Ivković d.o.o., kao rukovalac, obrađuje vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

a. za rad Sajta i upravljanje njime, uključujući:

- da vam pružimo usluge ili funkcionalnosti koje tražite na Sajtu;
- da bismo kreirali vaš nalog i upravljali vašom pretplatom na Sajtu;
- da poboljšamo vaše iskustvo pregledavanja i poboljšamo Sajt;

b. za sprovođenje marketinških aktivnosti, uključujući:

- za svrhe direktnog marketinga, uključujući:
- da upravljamo vašom pretplatom na naše biltene ili liste za slanje;
- da vam omogućimo učešće u promocijama i drugim inicijativama;
- da vam pošaljemo (ako date vaš pristanak), takođe putem e-maila ili drugih sredstava elektronske komunikacije poput SMS-a, MMS-a, itd, promotivne informacije i materijale o našim proizvodima i uslugama, posebnim inicijativama o ceni i promocijama, i inicijativama poput programa lojalnosti i događaja u organizaciji Ivković d.o.o.;
- za potrebe istraživanja (ako date vaš pristanak);
- za potrebe profiliranja (ako date vaš pristanak);
- u svrhu unapređenja naših proizvoda i usluga;

c. za druge svrhe:

- u svrhu sprečavanja prevara; i
- za poštovanje naših obaveza prema važećim zakonima, propisima i zakonodavstvu Zajednice i za ocenu i odbranu zakonskog prava.

2. Ivković d.o.o. samostalno ili zajedno sa Ivko Retail GmbH (u slučaju da ste rezident EU) takođe obrađuje vaše podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

a. za upravljanje vašom kupovinama proizvoda Ivko Woman putem naše platforme za e-trgovinu:

- ovo uključuje sve aktivnosti koje se odnose na kupovinu robe, kao što su isporuka robe, naplata, vraćanje i razmena robe, primanje povrata, kupovina i upotreba poklon kartica i e-poklon kartica, po potrebi, aktivnosti vezane za plaćanje, uključujući upotrebu vaučera;

b. za pružanje naše korisničke usluge, uključujući:

- da vam pružimo usluge nakon prodaje;
- da odgovorimo na vaše zahteve za informacijama, pitanjima, komunikacijama ili povratnim informacijama;
- za internu obuku i poboljšanje naše korisničke službe;

c. za druge svrhe:

- za sprečavanje prevare; i
- da se pridržavamo svojih obaveza prema važećim zakonima, propisima i zakonodavstvu EU i da procenimo i odbranimo zakonsko pravo.

Koji su pravni osnovi za obradu vaših podataka o ličnosti onako kako je ovde opisano?

Prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti u svrhe opisane u odeljku "U koje svrhe se vaši podaci o ličnosti obrađuju?" po jednom od sledećih pravnih osnova:

- obrada vaših podataka o ličnosti je neophodna za izvršavanje ugovora sa vama ili za preduzimanje koraka pre sklapanja ugovora s vama na vaš zahtev (član 6(1)(b) GDPR-a);

- obrada je neophodna u svrhu naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa naših povezanih lica ili drugih trećih lica, a nad tim interesima ne pretežu vaši interesi ili osnovna prava i slobode (član 6(1)(f) GDPR); legitimni interesi koje sledimo naročito uključuju naš interes da upravljamo i održavamo ugovorni odnos s vama, da odgovorimo na vaše posebne zahteve, da tražimo povratne informacije od vas kako bismo poboljšali naš Sajt i naše proizvode, ili da preduzimamo druge opšte marketinške aktivnosti; i

- tamo gde je potreban vaš pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti onako kako je ovde opisana, vaši podaci o ličnosti biće obrađeni na osnovu takvog pristanka (član 6(1)(a) GDPR-a).

Koliko dugo će se vaši podaci o ličnosti obrađivati?

Podaci o ličnosti se ne čuvaju duže nego što je potrebno za postizanje konketnih svrha obrade podataka koje su ovde opisane, osim ako se prema važećim zakonima primenjuju kraći ili duži rokovi zadržavanja. Na primer, zbog računovodstvenih zahteva, podatke koji se odnose na naloge za kupovinu moramo čuvati u periodu od pet godina posle poslovne godine tokom koje ste izvršili svoju porudžbinu.

U specifičnim okolnostima možemo takođe zadržati vaše podatke o ličnosti duži vremenski period koji odgovara važećem rokovima zastarelosti tako da imamo tačnu evidenciju vašeg poslovanja sa nama u slučaju bilo kakvih žalbi ili izazova.

Da li su vaši podaci o ličnosti sigurni?

Posvećeni smo tome da zaštitimo sigurnost i poverljivost vaših podataka o ličnosti. Preuzimamo - i zahtevamo da svaki dobavljač usluga i/ili treći obrađivač koji obrađuje podatke o ličnosti u naše ime i po našem nalogu preduzima – odgovarajuće tehničke i organizacione mere za sprečavanje gubitka i uništavanja, pa i slučajnog, podataka, neovlašćenog pristupa podacima, i nezakonite ili nepravične upotrebe podataka. Štaviše, informacioni sistemi i softverski programi su konfigurisani tako da se lični i identifikacioni podaci koriste samo kada je to neophodno da bi se postigla konkretna svrha obrade koju u datom trenutku želimo da ostvarimo.

Uvodimo različite napredne sigurnosne tehnologije i postupke kako bismo pomogli da se podaci o ličnosti zaštite od gore navedenih rizika. Na primer, vaši podaci o ličnosti se čuvaju na zaštićenim serverima postavljenim na kontrolisanim lokacijama. Štaviše, za prenos nekih podataka putem Interneta koriste se tehnike enkripcije kao što je protokol SSL (Secure Socket Layer).

Međutim, imajte na umu da nijedan elektronski prenos, ili skladištenje informacija, nije 100% siguran. Stoga, uprkos merama bezbednosti koje smo uveli radi zaštite vaših podataka o ličnosti, ne možemo garantovati da se gubitak, zloupotreba ili izmena podataka nikada neće dogoditi. 

Gde idu vaši podaci o ličnosti? Ko su primaoci, gde se prenose podaci i u koje svrhe?

Podaci o ličnosti prikupljeni preko našeg Sajta, uključujući one prikupljene u okviru prodaje robe putem naše platforme za e-trgovinu, čuvaju se na serverima koje obezbeđuje i kojima upravlja naš provajder za skladištenje i hosting u Srbiji. Vaši podaci o ličnosti neće se iznositi van Srbije.

Podatke o ličnosti saopštavamo drugima u granicama i pod okolnostima navedenim u ovoj Politici privatnosti, uz uslov da, kada je to potrebno prema važećim zakonima o zaštiti podataka, imamo vaš pristanak:

1 ° Vaši podaci o ličnosti biće dostupni u našoj organizaciji osoblju koje ima potrebu da im pristupi zbog svojih dužnosti u vezi sa svrhama obrade koje su ovde navedene. Obezbeđujemo da su ove osobe vezane odgovarajućim obavezama bezbednosti i poverljivosti.

2 ° Vaši podaci o ličnosti mogu biti dostupni i dobavljačima usluga koje imenujemo kao obrađivače za obradu podataka o ličnosti u naše ime i po našem uputstvu (Obrađivači). Ovi Obrađivači uključuju:

- treća lica - pružaoce usluga kojima se možemo obratiti za obavljanje profesionalnih, tehničkih i organizacionih usluga u funkciji upravljanja Sajtom i aktivnostima na njemu, kao što su na primer prodaja robe i srodne aktivnosti, i upravljanje funkcijama koje Sajt nudi i inicijativama i uslugama na koje se možete pretplatiti i koje možete zahtevati putem Sajta, i za usluge koje su strogo u funkciji postizanja ostalih ovde navedenih svrha obrade;

- treća lica - pružaoce usluga kojima se obraćamo radi zatvaranja kupovnih transakcija i obrade plaćanja putem naše platforme za e-trgovinu; i

- treća lica - pružaoce usluga koji upravljaju i podržavaju Sajt, relevantnu platformu za e-trgovinu i sve aktivnosti pre i posle prodaje, kao što su obrada narudžbi, marketing performanse, finansijske usluge, upravljanje skladištem i upravljanje odnosima sa klijentima.

Ovi obrađivači su vezani odgovarajućim ugovornim obavezama za sprovođenje odgovarajućih mera za zaštitu bezbednosti i poverljivosti podataka o ličnosti.

3 ° Vaši podaci o ličnosti se takođe mogu deliti sa institucijama, vlastima, javnim entitetima, bankama i finansijskim institucijama, profesionalcima, nezavisnim konsultantima, poslovnim partnerima ili drugim legitimnim primaocima kako je to dopušteno važećim zakonima i drugim propisima, na primer u slučaju sudskih postupaka, zahteva nadležnih sudova i organa ili drugih pravnih obaveza, kako bismo zaštitili i branili naša prava, imovinu i Sajt.

4 ° Konačno, možemo dostaviti vaše podatke o ličnosti i trećim licima u slučaju spajanja, akvizicija ili prenosa naše imovine, proizvoda, internet sajta ili operacija.

Sa izuzetkom gore navedenog, podaci o ličnosti se neće deliti sa trećim licima, fizičkim ili pravnim, koja nemaju veze sa nama ili koja ne obavljaju poslovnu, profesionalnu ili tehničku funkciju za nas.

Podaci o ličnosti se neće saopštavati trećim licima u svrhe njihovog marketinga.

Da li ste dužni da date svoje podatke o ličnosti ? Koje su posledice ako odbijete davanje podataka?

Osim u odnosu na podatke o kretanju kroz Sajt (pogledajte gornji odeljak "Koji podaci o ličnosti se obrađuju?"), davanje vaših podataka o ličnosti može biti uslov za zaključivanje ili izvršavanje ugovora, uključujući radi obavljanja određenih usluga i funkcionalnosti koje nudi Sajt, kao što su registracija na našu platformu za e-trgovinu, pretplata na naš newsletter, kupovina robe putem platforme za e-trgovinu, upravljanje učešćem u programima lojalnosti, promocijama i drugim inicijativama koje se komuniciraju putem Sajta ili u našim prodavnicama, odgovaranje na zahtev za informacije, pitanja, komunikaciju ili povratne informacije i upravljanje njima. U gore navedenim okolnostima, odbijanje davanja vaših podataka o ličnosti onemogućilo bi nam da izvršimo ugovor ili da pružimo tražene usluge, proizvode ili informacije onako kako je gore navedeno.

Davanje vaših podataka o ličnosti u svrhu istraživanja, marketinga i u druge svrha, onako kako je gore navedeno, nije obavezno; odbijanje davanja vaših podataka o ličnosti u ove svrhe neće imati uticaja na zaključivanje ili izvršenje ugovora. Ako važeći zakon o zaštiti podataka tako zahteva, pribavićemo vaš pristanak pre nego što pristupimo obradi vaših podataka o ličnosti u ove svrhe. 

Sadrži li ovaj sajt elemente koje kontrolišu treće strane? Ko ima odgovornost u odnosu na te elemente?

Sajt može sadržavati veze do drugih internet sajtova, kao i predmete ili elemente koje kontroliše treća strana.

Primer su dodatne komponente (plug-ins) koje mogu da povežu naš Sajt sa društvenim mrežama poput Facebooka ili Twittera ("društvena dodatna komponenta" (social plug-in)) i koji se obično identifikuju logotipom odgovarajuće društvene mreže. Ako komunicirate s dodatnim komponentama za društvene mreže (social plug-in) na našem Sajtu, vaš pregledač može takvoj društvenoj mreži poslati određene podatke koji se odnose na vas, kao što su vaš korisnički ID, informacije o Sajtu, datum i vreme, i druge informacije u vezi sa pregledačem. Takve informacije će biti obrađene na društvenim mrežama, čiji su vlasnici i kojima upravljaju treće strane, u skladu sa njihovim politikama privatnosti.

Nemamo pristup niti kontrolu nad elementima, objektima, dodatnim komponentama, kolačićima, veb svetionicima (web beacons) i drugim tehnologijama za praćenje koje poseduju i njima upravljaju treće strane, dostupnim na našem Sajtu ili na relevantnim internet sajtovima trećih strana kojima korisnici mogu da pristupe na Sajtu ili sa Sajta, niti nad metodima obrade podataka o ličnosti putem takvih elemenata ili internet sajtova. Odričemo svake odgovornosti u odnosu na takve veb sajtove. Trebalo bi da proverite politiku privatnosti internet sajta trećeg lica i elemente kojima pristupate sa Sajta da biste stekli saznanja o uslovima primenjivim na obradu podataka o ličnosti pošto se ova Politika privatnosti odnosi samo na ovaj Sajt.

Koja su vaša prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti i kako ih možete iskoristiti?

Imate pravo u svakom trenutku da primenite prava koja su vam na raspolaganju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravo pristupa, ispravke, ograničenja, brisanja, protivljenja (uključujući prigovor, u svakom trenutku i besplatno, na obradu vaših podataka o ličnosti u svrhu direktnog marketinga), pravo na prenosivost kao i pravo na povlačenje vašeg pristanka. Takođe imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom nadzornom organu.

Za rezime onoga što gore navedena prava uključuju i kako ih možete ostvarivati, molimo pogledajte Dodatak 1 ove Politike privatnosti.

Za bilo koji upit ili zahtev u vezi sa obradom podataka o ličnosti kod nas i sa ostvarivanjem prava prema važećim zakonima o zaštiti podataka, možete kontaktirati privacy@ivko.com

Da li možemo da izmenimo ovu Politiku privatnosti?

Zadržavamo pravo da ažuriramo i izmenimo sve ili delove ove Politike privatnosti, u svakom trenutku, u najvećoj meri koja je dozvoljena važećim zakonom. Verzija objavljena na Sajtu je verzija na snazi. Ako promenimo ovu Politiku privatnosti, obavestićemo vas o takvim promenama tako što ćemo objaviti vezu na početnoj stranici Sajtu do izmenjene politike privatnosti koja glasi "Novo revidirana politika privatnosti" i/ili vas obavestiti na neki drugi način (kao što je putem e-maila ako je to odgovarajuće ili zakon tako zahteva, a imamo vašu e-mail adresu).

 

Dodatak 1 - Prava lica na koje se podaci odnose

Kao osoba čiji se podaci o ličnosti obrađuju na način opisan u ovoj Politici privatnosti, imate brojna prava koja su dole ukratko prikazana. Imajte na umu da ostvarivanje ovih prava podleže određenim zahtevima i uslovima utvrđenim u važećem zakonu.

Pravo na pristup

U skladu sa važećim zakonom, imate pravo da od nas dobijete potvrdu da li se podaci o ličnosti koji se odnose na vas obrađuju ili ne, i, ako se obrađuju, da zatražite pristup takvim podacima uključujući, bez ograničenja, informacije o vrstama podataka o ličnosti u pitanju, svrhama obrade, i primaocima ili vrstama primalaca. Međutim, moramo voditi računa o pravima i slobodama drugih, tako da to nije apsolutno pravo. Ako zatražite više od jedne kopije podataka o ličnosti koji se obrađuju, možemo naplatiti razumnu naknadu na osnovu administrativnih troškova.

Pravo na ispravku

Imate pravo da tražite od nas ispravku netačnih podataka o ličnosti koji se odnose na vas. U zavisnosti od svrhe obrade, imate i pravo da tražite dopunu nepotpunih podataka o ličnosti, uključujući davanjem dopunske izjave.

Pravo na brisanje ('pravo da se bude zaboravljen')

Imate pravo da od nas tražite brisanje podataka o ličnosti koji se odnose na vas, pod određenim okolnostima kako je definisano važećim zakonom. Kada vaš može da se podvede pod neku od tih okolnosti, bez odlaganja ćemo obrisati vaše podatke o ličnosti . Ako iz tehničkih i organizacionih razloga nismo u mogućnosti da obrišemo vaše podatke o ličnosti, postaraćemo se da oni budu u potpunosti i nepovratno anonimizovani, tako da više nećemo imati kod sebe takve podatke o ličnosti o vama.

Pravo na ograničenje obrade

U određenim okolnostima koje su definisane važećim zakonom imate pravo da zahtevate ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti. U tom slučaju se vaši podaci o ličnosti, osim skladištenja, obrađuju samo uz vaš pristanak ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva ili radi zaštite prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili iz razloga važnog javnog interesa.

Pravo na prenosivost podataka

U određenim okolnostima koje su definisane važećim zakonom imate pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na vas i koje ste nam dostavili primite u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu i potom ćete moći da te podatke prosledite drugom rukovaocu ili ćemo ih, ako je to tehnički izvodljivo, direktno proslediti mi.

Pravo na prigovor

U određenim okolnostima koje su definisane važećim zakonom imate pravo da podnesete prigovor, u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, u bilo kojem trenutku obrade vaših podataka o ličnosti, i od nas se može zahtevati da više ne obrađujemo vaše podatke o ličnosti osim ako pokažemo uverljive legitimne razloge za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva. Ovo se naročito primenjuje u slučaju obrade vaših podataka o ličnosti na osnovu naših legitimnih interesa ili u statističke svrhe.

Pravo na prigovor na obradu za direktni marketing

Ako se vaši podaci o ličnosti obrađuju u svrhe direktnog marketinga, imate pravo prigovora u bilo kojem trenutku na obradu u svrhu takvog direktnog marketinga.

Pravo na opoziv pristanka

Ako ste dali svoj pristanak za bilo koju aktivnost obrade podataka o ličnosti opisanu u ovoj Politici privatnosti, možete gapovući u bilo koje vreme sa budućim učinkom. Takav opoziv neće uticati na zakonitost obrade pre opoziva pristanka.

Ako želite da pristupite vašim podacima o ličnosti ili iskoristite neko od gore navedenih prava, potrebno je da podnesete zahtev u pisanom obliku, uz pružanje dokaza o vašem identitetu, našom uredu za zaštitu privatnosti na privacy@ivko.com.

Svaka komunikacija sa naše strane u vezi s vašim pravima koja su gore detaljnije navedena, biće besplatna. Međutim, u slučaju zahteva koji su očigledno neutemeljeni ili preterani, posebno zbog svog ponavljajućeg karaktera, možemo naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili komunikacije ili preduzimanja zatraženih radnji; ili odbiti da postupimo po zahtevu.

U slučaju da imate pritužbu na obradu vaših podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu kod nadležnog nadzornog organa.

 
 

Politika kolačića

Sadržaj

Pregled ključnih elemenata u ovom dokumentu. Da li ovaj Sajt koristi kolačiće

Da, naš internet sajt koristi kolačiće.

Ova politika kolačića ("Politika kolačića") odnosi se na veb sajt www.ivko.com ("Sajt"), kojim upravlja Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Ivković d.o.o. Boleč, Osmog marta 23, Boleč, Beograd-Grocka, Srbija ("Ivković d.o.o.", "mi", "naši" ili "mi") koji deluje kao rukovalac podataka. Za našu opštu politiku privatnosti kliknite.

Ova Politika kolačića opisuje i obaveštava vas o našoj upotrebi kolačića i drugih tehnologija praćenja, kao što su flash kolačići, evidencija servera, veb fajlovi ili gifs pikseli.

Razlikujemo kolačiće koji su obavezno potrebni za tehničke funkcije Sajta i takve kolačiće i mehanizme za praćenje koji nisu obavezno potrebni za tehničku funkciju Sajta.

Koristimo kolačiće za oglašavanje i mehanizme praćenja u svrhu oglašavanja. Takve kolačiće i mehanizme praćenja koristimo samo ako ste nam dali prethodni pristanak.

Trebali biste u skladu sa navedenim da postavite svoje postavke kolačića ili podešavanja pregledača. Uvek ćete moći da povučete svoj pristanak i promenite izbor tako što ćete u budućnosti izmeniti svoje postavke kolačića ili podešavanja pregledača.

Nakon što na sajtu prihvatite upotrebu kolačića i sličnih tehnologija praćenja, pre svega upotrebom funkcije "podešavanja kolačića" koja je dostupna na Baner kolačića na Sajtu, vaše postavke u vezi sa upotrebom kolačića biće sačuvane u obliku kolačića za vaše buduće posete Sajtu sve dok ne uklonite kolačiće pohranjene u uređaju. Ako onemogućite kolačiće koje koristimo, neki delovi Sajta možda neće rade ispravno i neke funkcionalnosti Sajta možda neće biti dostupne, u zavisnosti od vrste kolačića koji ste onemogućili.

Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje Sajt šalje vašem uređaju. Kolačići se otpremaju na vaš uređaj i na taj način omogućavaju Sajtu da vas prepozna i sačuva određene informacije koje se tiču vas kako bi dozvolili ili poboljšali ponuđenu uslugu. Kolačić obično sadrži ime veb sajta sa kog je kolačić došao, "vek trajanja" kolačića (tj. koliko dugo će kolačić ostati na vašem uređaju) i vrednost, koja je obično slučajno generisan jedinstveni broj.

Što se tiče veka trajanja kolačića, mogu se koristiti dve vrste kolačića, "kolačići sesije" i "postojani kolačići". Kolačići sesije automatski se brišu na kraju sesije pregledanja. Postojani kolačići ostaju duže na vašem uređaju, za period trajanja svakog konkretnog kolačića, i ostaće validni do njegovog unapred određenog datuma isteka (osim ako ih korisnik nije izbrisao pre datuma isteka).

Veb serveri mogu koristiti kolačiće za identifikaciju i praćenje korisnika dok pregledavaju različite stranice na veb sajtu i za identifikaciju korisnika koji se vraćaju na sajt. Kolačići ne sadrže podatke koji vas lično identifikuju, ali podaci o ličnosti koje pohranjujemo o vama (na primer, ako proizvode Ivko Woman kupujete putem naše platforme za e-trgovinu) mogu biti povezani sa podacima pohranjenim u kolačićima i dobijenim iz njih.

Takođe koristimo i druge vrste tehnologija za praćenje, kao što su flash kolačići, evidencije server (server logs), veb svetionici (web beacons) ili piksel gifovi (pixel gifs) u vezi sa našim veb sajtom i uslugama. Ove tehnologije su slične kolačićima po tome što se čuvaju na vašem uređaju i mogu se koristiti za održavanje informacija o vašim aktivnostima i preferencama.

Koje vrste kolačića koristi Sajt i za šta se koriste?

Možemo da koristimo različite vrste kolačića. Možemo da koristimo ono što nazivamo "zahtevani" kolačići za omogućavanje osnovnih funkcionalnosti veb sajta, kao što su prijavljivanje i popunjavanje narudžbe za proizvode kompanije Ivko Woman. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke o ličnosti u marketinške svrhe i ne može ih se onemogućiti.

"Funkcionalni" kolačići pružaju naprednije funkcije, poput pamćenja detalja o prijavljivanju (log-in details), pamćenja onoga što se nalazi u vašoj košarici i pamćenja vaših preferencija kao što je jezik, i analiziranja upotrebe sajta za merenje i poboljšanje performansi. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje mogu identifikovati korisnike.

Kolačići "za oglašavanje" mogu se konačno koristiti za vođenje evidencije o određenom ponašanju ili preferencijama koje ste iskazali, kako bismo vam pružili sadržaje koji su relevantniji za vaše interese, a u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka i po pribavljanju vašeg izričitog pristanka ako zakon to traži. Ovi kolačići mogu takođe da vam omoguće da delite neki sadržaj Sajta putem društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter. Da biste pregledali odgovarajuće kolačiće smernica za privatnost, možete posetiti veb stranice društvenih mreža. U slučaju Facebooka i Twittera, posetite https://www.facebook.com/help/cookies i https://twitter.com/privacy.

U svakom slučaju, naši kolačići ne pokreću programe na korisnikovom uređaju niti prenose viruse na njega i ne dozvoljavaju bilo kakvu kontrolu nad uređajem.

U tabeli dole navedeni su kolačići trećih strana koji se obično koriste na ovom Sajtu. Povremeno možemo da koristimo i dodatne kolačiće i tehnologije praćenja, koje nisu navedene u ovoj tabeli. Možete dobiti ažuriranu listu svih kolačića i tehnologija praćenja koji se koriste na ovom Sajtu kada ga posećujete, slanjem zahteva na privacy@ivko.com.

Ime kolačića Vrsta Izvor Namena kolačića
Truste Cookie banner Ovaj kolačić koristi se za kontrolu izgleda banera sa informacijama / odobrenjem cookie-ija. Zahtevan Postojani www.trustarc.com Upravljanje kolačićima
Google Tag Manager Ovaj kolačić koristi se za pamćenje korisnikovog izbora kolačića na Sajtu. Zahtevan Postojani www.google.com Upravljanje oznakama
Adobe Typekit Ovaj kolačić koristi se za pamćenje korisnikovog izbora jezika na Sajtu. Zahtevan [Postojani / Sesijski] www.adobe.com Upravljanje fontom
Google Analytics Funkcionalan. Ovaj kolačić se koristi za identifikaciju jedinstvenih posetilaca Sajta. Ovaj kolačić pomaže da poseta bude bezbedna [Postojani / Sesijski] www.google.com Veb analitika
Omniture (Adobe Analytics) Ovaj kolačić koristi se za pamćenje ID proizvoda koji su dodani u korpu dok nastavljate da pregledate Sajt. Funkcionalan [Postojani / Sesijski] www.adobe.com Veb analitika
Pingdom Funkcionalan www.pingdom.com Veb analitika
Soasta (mPulse) Funkcionalan www.soasta.com Veb analitika
Hotjar Funkcionalan www.hotjar.com Veb analitika
Adbrain Funkcionalan www.adbrain.com Veb analitika
Fitanalytics Funkcionalan www.fitanalytics.com Veb analitika
Powerreviews Funkcionalan www.powerreviews.com Upravljanje recenzijama
Doubleclick Za oglašavanje www.google.com Veb oglašavanje
Google Adwords Za oglašavanje www.google.com Veb oglašavanje
Facebook Connect Za oglašavanje www.facebook.com Veb oglašavanje
Beeswax Za oglašavanje www.beeswax.com Veb oglašavanje
Criteo Za oglašavanje www.criteo.com Veb oglašavanje
Bing Ads Za oglašavanje www.microsoft.com Veb oglašavanje
AppNexus Za oglašavanje www.appnexus.com Veb oglašavanje
Turn Inc. Za oglašavanje www.turn.com Veb oglašavanje
LiveRamp Za oglašavanje www.liveramp.com Veb oglašavanje
PulsePoint Za oglašavanje www.pulsepoint.com Veb oglašavanje
DoubleClick Floodlight Za oglašavanje www.google.com Veb oglašavanje
PubMatic Za oglašavanje www.pubmatic.com Veb oglašavanje
Adobe Audience Manager Za oglašavanje www.adobe.com Veb oglašavanje
MediaMath Za oglašavanje www.mediamath.com Veb oglašavanje
Acxiom Za oglašavanje www.acxiom.com Veb oglašavanje
TradeDesk Za oglašavanje www.thetradedesk.com Veb oglašavanje
Delta Projects Za oglašavanje www.deltaprojects.com Veb oglašavanje
Unruly Media Za oglašavanje www.unruly.co Veb oglašavanje
PowerLinks Za oglašavanje www.powerlinks.com Veb oglašavanje
Nexage Za oglašavanje www.nexage.com Veb oglašavanje
Olapic Za oglašavanje www.olapic.com Veb oglašavanje
BidSwitch Za oglašavanje www.bidswitch.com Veb oglašavanje
Facebook Custom Audience Za oglašavanje www.facebook.com Veb oglašavanje
Facebook Pixel Za oglašavanje www.facebook.com Upravljanje kampanjama
Bidtellect Za oglašavanje www.bidtellect.com Veb oglašavanje
Google Analytics Audiences Za oglašavanje www.google.com Veb oglašavanje
Pinterest Conversion tracking Za oglašavanje www.pinterest.com Upravljanje kampanjama
Google Dynamic remarketing Za oglašavanje www.google.com Veb oglašavanje

Kada posetite Sajt, možete dobiti ove gore navedene kolačiće. Ne kontrolišemo smeštanje ovih kolačića i trebalo bi da proverite veb sajt odgovarajuće treće strane za više informacija o ovim kolačićima, uključujući njihovo trajanje. Odgovarajuća treća strana odgovorna je za pružanje informacija u vezi sa kolačićima koje smeštaju i dobijanje vašeg pristanka pre smeštanja kolačića u vaš uređaj.

Kako možete kontrolisati, izbrisati ili povući svoj pristanak na upotrebu kolačića?

1.   Vaša podešavanja kolačića

Klikom na dugme "podešavanja kolačića" na Baneru kolačića na Sajtu, možete odabrati da li će Sajt koristiti "funkcionalne" kolačiće i / ili kolačiće "za oglašavanje", kako je opisano u funkciji "podešavanja kolačića" i u odeljku "Koje vrste kolačiće koristi Sajt i čemu služe?" gore.

Funkcija "podešavanja kolačića" koja je dostupna na Baneru kolačića na Sajtu će vas obavestiti o tome koje su vam funkcije dostupne ili ne, u zavisnosti od vrste kolačića za koje odlučite da ovlastite Sajt da ih koristi.

2.   Podešavanja pregledača

Ako želite da povučete svoj pristanak na upotrebu kolačića na ovom Sajtu ili ako želite da izbrišete ili kontrolišete smeštanja kolačića u vaš računar, takođe možete promeniti podešavanja pregledača tako da blokiraju kolačiće ili da vas upozore kada se kolačići šalju na vaš uređaj. Postoji nekoliko načina upravljanja kolačićima. Pogledajte upute za pregledač ili ekran za pomoć da biste saznali više o podešavanju ili izmeni postavki pregledača na:

Ako onemogućite kolačiće koje koristi ovaj Sajt, to može uticati na vaše iskustvo dok ste na sajtu.

Takođe možete izbrisati kolačiće koji su već pohranjeni na računaru. Opet, to može negativno uticati na upotrebljivost mnogih veb sajtova.

Kako možemo da izmenimo našu Politiku kolačića?

Osim u meri koja u kojoj primenljivi zakon to ograničava, zadržavamo pravo da, po sopstvenom nahođenju, ažuriramo i izmenimo sve ili delove ove Politike kolačića, u bilo koje vreme. Verzija objavljena na sajtu je verzija koja je u datom trenutku važeća.

Ako promenimo ovu Politiku kolačića, obavestićemo korisnike o takvim promenama tako što ćemo objaviti vezu na početnoj stranici Sajta do izmenjene smernice o kolačićima koja glasi "Novo revidirana politika kolačića" i tako što ćemo vam poslati e-mail (ako je to odgovarajuće ili zakon tako zahteva, a imamo vašu e-mail adresu).

Koja su vaša prava u vezi sa obradom mojih podataka o ličnosti?

Kao pojedinac čiji se podaci o ličnosti obrađuju na način opisan u ovoj Politici kolačića, imate određena prava koja su sažeta u našoj Politici privatnosti. Molimo vas da imate na umu da ostvarivanje ovih prava podleže određenim zahtevima i uslovima utvrđenim u važećem zakonu.

Ako želite da pristupite vašim podacima o ličnosti ili iskoristite neko od prava na ispravljanje, brisanje, ograničenje obrade, prigovor (uključujući prigovor na direktan marketing) ili prenosivost podataka o ličnosti, kao što je detaljno opisano u našoj Politici privatnosti, kontaktirajte nas kako je navedeno u odeljku "Kako da nas kontaktirate?" dole.

Kako da nas kontaktirate?

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa ovom Politikom kolačića ili ako želite da pristupite vašim podacima o ličnosti ili iskoristite neko od prava navedenih u odeljku "Koja su moja prava u vezi sa obradom mojih podataka o ličnosti?" gore, pošaljite pismeni zahtev na: privacy@ivko.com.

Morate da dostavite dokaz o vašem identitetu da biste izvršili bilo koja od prava navedenih u odeljku "Koja su moja prava u vezi sa obradom mojih podataka o ličnosti?" gore.

Svaka komunikacija sa naše strane u vezi s vašim pravima koja su gore detaljnije navedena, biće besplatna. Međutim, u slučaju zahteva koji su očigledno neutemeljeni ili preterani, posebno zbog svog ponavljajućeg karaktera, možemo:

- naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili komunikacije ili preduzimanja traženih radnji; ili

- odbiti da postupimo po zahtevu (tj. u potpunosti ga odbiti).

U slučaju da imate pritužbu na obradu vaših ličnih podataka, imate pravo da podnesete žalbu kod nadležnog nadzornog organa.

 
 

Politika kvaliteta

Najviše rukovodstvo Ivković DOO uspostavlja sledeću Politiku kvaliteta.

Ivković DOO utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će proizvodi koje proizvodi i isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.

Cilj Ivković DOO je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu Dizajna, proizvodnje i prodaje odevnih predmeta.

Ovaj cilj Ivković DOO. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda

ISO 9001:2015

što obuhvata:

Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava Ivković DOO u naporima za stalno poboljšavanje.

Originalni PDF

 

Najviše rukovodstvo IVKO KNITS DOO uspostavlja sledeću Politiku kvaliteta.

IVKO KNITS DOO utvrđuje ovu Politiku kvaliteta radi obezbeđenja da će proizvodi koje proizvodi i isporučuje ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.

Cilj IVKO KNITS DOO je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu Dizajna, proizvodnje i prodaje odevnih predmeta.

Ovaj cilj IVKO KNITS DOO. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda

ISO 9001:2015

što obuhvata:

Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava IVKO KNITS DOO u naporima za stalno poboljšavanje.

Originalni PDF

Registrovani kupci
Novi kupac
Ženska garderoba

Mere u tabeli se zasnivaju na merenjima uzetim direktno sa tela, a ne odeće.

Veličina Visina
(cm)
Obim grudi
(cm)
Obim struka
(cm)
Obim bokova
(cm)
Dužina
rukava (cm)
Dubina
koraka (cm)
34 (XS) 170 86 68 94 59 80
36 (S) 170 90 72 98 59.5 80
38 (M) 170 94 76 102 60 80
40 (L) 170 98 80 106 60.5 80
42 (XL) 170 103 85 111 61 80
44 (XXL) 170 108 90 116 61.5 80
46 (3XL) 170 113 95 121 62 80
Kako uzimati meru
  1. Grudi - merite počevši od najšireg dela leđa, ispod ruku i preko najistaknutijeg dela grudi
  2. Struk - merite tako što postavite metar oko stomaka u predelu odmah ispod pupka
  3. Bokovi - merite tako što postavite metar oko najistaknutijeg dela bokova
  4. Dužina rukava - merite od kraja ramena, preko lakta do zgloba
  5. Dubina koraka - merite od sredine raskoraka do članka